Etnografi

Virkeligheten må erfares

Feltarbeid sammen med Sjøfartsdirektoratet
Feltarbeid sammen med Sjøfartsdirektoratet

Det er ikke bare relasjon mellom mennesker som undersøkes men relasjonen mellom mennesker og teknologi. Det er vanlig med interaktive observasjoner og gjerne flere forskere i aksjon. Det er viktig å finne relevante tidspunkt for å få riktige data. Forskeren må være der det skjer – når det skjer. Feltarbeid er givende og spennende!

Antropologi

Antropologi er studien av mennesket, men andre ord helt essensielt i vårt arbeid. Karakteristikker, sosiale og kulturelle forhold er noe som må oppleves. Du reiser ikke på ferie ved å sette deg i stuen med Google maps og street view, du setter deg på et fly.

Forståelse av sammenhenger kan være komplisert, spesielt når vi ser på sosiale forhold, grupper og kulturer. Sosialantropologien er teknisk adskilt fra etnografi, men den moderne designantroplogien ligger nær. At alt er kulturelt er rimelig sikkert.

Feltarbeidet

Metodene for feltarbeid kan tilpasses konteksten, men dreier seg gjerne om deltakerobservasjoner og intervjuer. Forskeren kan benytte nøkkelinformanter eller fokusinformanter ved for eksempel intern forskning i et selskap.

Skal en observere kan en velge å være flue på veggen. Min erfaring sier at det ofte blir for passivt og at rollen som observerende deltaker gir mer verdi.

For å samle inn data er det vanligst å bruke egne notater, foto og film/ opptak. Jeg noterer viktige punkter underveis siden film og lydopptak sjelden fanger opp alt. Husk at en opptaker ikke er en tankeleser.

Feltarbeid
Feltarbeid med observasjoner, dialog og forklaringer. Sjøfartsdirektoratets inspektør t.h.

Et kvalitativt intervju kalles også et forskningsintervju. Intervjuene kan være ustrukturerte (åpne), semistrukturerte (intervjuguide med åpne tema) eller strukturert (faste spørsmål). Semistrukturert fungerer ofte best i praksis i forhold til forskning. Det gir den intervjuede mer frihet, noe som igjen kan føre til interessante sidespor. Fokusgruppe nevnes normalt også som en etnografisk metode.

Noen forskere bruker selvrapporteringsteknikker som å skrive dagbok eller dokumentere med bilder.

Metoder for empiriinnsamling:
 • Observasjoner
 • Cultural probes
 • Kontekst-spørsmål/ Walkthroughs
 • Intervjuer
 • Fokusgrupper
 • Kombinasjoner av metodene
Feltarbeid sammen med RFID-leverandøren TracID
Feltarbeid sammen med RFID-leverandøren TracID

Tankeleseren og etnografen

Etnografi handler om å finne ut hvordan virkeligheten egentlig er. Dette er meget nyttig når vi vil treffe hvilken som helst målgruppe, og ikke minst et nyttig verktøy for å senke risiko. Tankeleseren mener han vet alt om målgruppen, men tankeleseren har etter min erfaring ofte feil på flere punkter. Dette gjelder spesielt når vi skal lage interne IT-løsninger for bedrifter og organisasjoner. Vi må finne ut hvordan målgruppens virkelighet er, hva som er relevant for dem, og hva de har behov for.

Vi skal ikke glemme at det er vi som er eksperter på UX, ikke målgruppen eller kunden. Det er vi som skal pushe innovasjoner og relevante trender. Derfor må vi se etter en middelvei hvor vi er en del tankelesere, eller UX-eksperter, og en del etnografer. I tillegg må vi alltid huske hva slags kultur vi har med å gjøre. Folk flest tenker på ulike land, mat og kanskje politikk når de hører ordet kultur. Kultur er likevel så utrolig mye mer, og hver lille målgruppe kan ha sin egen kultur.

Etnografi og kultur. Forstår vi alltid kulturen?
Forstår vi alltid kulturen?

 

Bakgrunnen for etnografi som verktøy er at virkeligheten må erfares, in real life. Etnografi kan utøves på mange måter, og i praksis snakker vi ofte om feltstudier med observasjoner og intervjuer. Etnografi er kvalitative studier som foregår i naturlige omgivelser og sosiale kontekster. Får å få et ekte bilder velger forskeren mange ganger å være “undercover”, men først må forskeren forstå kulturen.

Det er ikke bare relasjon mellom mennesker som undersøkes men relasjonen mellom mennesker og teknologi. Det er vanlig med interaktive observasjoner og gjerne flere forskere i aksjon. Det er viktig å finne relevante tidspunkt for å få riktige data. Forskeren må være der det skjer – når det skjer. I tillegg til å være tilstede må forskeren vite hvorfor “stedet” er riktig. Livsverden handler om den konkrete verden som hver av oss lever.

Metodene kan tilpasses konteksten men dreier seg gjerne om deltakerobservasjoner og intervjuer. Forskeren kan benytte nøkkelinformanter eller fokusinformanter ved for eksempel intern forskning i et selskap.

Skal vi observere kan vi velge å være flue på veggen. Min erfaring sier at det ofte blir for passivt og at rollen som observerende deltaker gir mer verdi.

Etnograf på arbeid
Etnograf på arbeid

 

 

 

 

 

 

 

En UX-designer:

Marc Van Rymenant har skrevet en artig beskrivelse som tar utgangspunkt i syv hovedaktiviteter:

 1. Interview stakeholders / gather requirements: this could be remote or in-person. Document meeting notes.
 2. Brainstorming meetings: these are the get-togethers with coworkers to discuss solutions for clients, how to structure a sales pitch, that sort of thing.
 3. Research/information gathering/heuristic evaluation: reading stuff, browsing the web for successful websites, print-out screenshots and evaluate current website.
 4. Schematic creation:  this is building blueprints, site maps, wireframes, process flows, using tools like Axure, Visio, Mindmanager. What’s being built and why will depend on the particular project.
 5. Design creation: this is creating screens with Illustrator, Photoshop, … 5% design, 95% communication re: the design. I spend most of my day convincing teams to get on board with specific choices, debating with colleagues, championing my and others design directions and gathering momentum for new ideas.
 6. Usability testing: when I sit with the client in a soundproof box with a one way mirror and watch a subject take our schematics out for a spin. (Or occasionally have a dead battery in the driveway.) Sometime, when confronted with a usability issue, the only solution is to replace the user.
 7. Keeping up on industry trends: again this is mostly browsing the web/mobile/twitter, and its basically just “surfing the digital tsunami”, finding out what’s going on and learn new things and techniques. I’m fortunate to work in an industry in which checking my Facebook account at work isn’t frowned upon but is de rigueur!

Følg forfatteren på www.simplifyinginterfaces.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *