Metodetriangulering

Triangulering handler om å kontrollere data og konklusjon ved å kombinere ulike metoder

– Vi snakker med andre ord om gyldighet og pålitelighet.

Vi kan også øke gyldighet og pålitelighet ved å variere på hvem som deltar i de ulike rollene i brukertestene. Forskjellige observatører kan være med å heve kvaliteten. Ulike kontekster er en annen måte å gjøre en undersøkelse mer pålitelig. Triangulering handler egentlig om kontroll og kvalitetssikring. Dersom to ulike eksperter kommer fram til samme konklusjon har vi et gyldig og pålitelig resultat.

Pålitelighet i forhold til kvalitative metoder har en litt annen tilnærming til pålitelighet. Årsaken er at all kvalitativ metode foregår i en eller annen sosial kontekst. Denne konteksten vil for hver brukertest være unik.

Refleksivitet betyr at forskeren (testleder) bruker sin kunnskap og erfaring. Vedkommende forsøker å forklare situasjonen ut i fra tidspunkt, interaksjon mellom testleder og respondent og så videre. Testleders egne refleksjoner får større betydning. Dette kan igjen ha noe å si for testleders troverdighet. Troverdighet kan igjen bli påvirket eller styrt ut i fra kompetanse, erfaring, evner eller omdømme.

– Gode forskere benytter seg av flere metoder for datainnsamling.

Det er relativt vanlig å bruke tre forskjellige metoder. En kan for eksempel starte med en kvantitativ spørreundersøkelse for å se om det finnes trender eller spennende spor man kan følge. Det er ekstremt viktig at spørsmål og ikke minst svaralternativer utformes riktig. Etter en spørreundersøkelse kan man foreta en standard kvalitativ brukertest. Her kan man virkelighetssjekke trendene fra spørreundersøkelsen. Dette kan oppleves som veldig nyttig og i noen tilfeller sjokkerende.

– Tilsynelatende sikre resultatet kan bli fullstendig knust når de tas inn i en kvalitativ sammenheng.

En spørreundersøkelse kan for eksempel si at brukerne synes nettstedet inneholder for mye nyheter. I et kvalitativt intervju svarer medlemmer av den samme målgruppen at de ønsker MER nyheter, men en annen type nyheter. Oppdragsgivere kan få lettere sjokk av slike avsløringer. Det sier først og fremst at vi ikke kan trekke alle slags konklusjoner ut av en type metode.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *